image description

RODZINA

Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż obowiązek starań o utrzymanie wyprzedza zstępnych przed wstępnymi oraz obciąża zstępnych bliższych stopniem przed dalszymi. Oznacza to, że jeżeli seniorzy znaleźli się w niedostatku to w pierwszej kolejności dzieci, a dalej wnuki, mają nie tylko moralny, ale i prawny obowiązek zapewnić Im opiekę. Pamiętajmy bowiem, że świadczenia alimentacyjne to również świadczenia w naturze, a nie tylko przelewanie określonej kwoty pieniędzy. Niemniej nawet ta forma pomocy może okazać się konieczna. W takiej sytuacji, jeśli dzieci nie są w stanie zapewnić odpowiedniego bytu rodzicom i Ci nie są w stanie pokryć swoich usprawiedliwionych potrzeb, to mogą roszczenie można skierować przeciwko wnukom.

Brak zainteresowania, podstawowej dbałości o dobro seniorów może być przedmiotem badania przez takie ośrodki jak MOPS, a później Sąd Rodzinny, który podejmowałby odpowiednie decyzje w celu zagwarantowania Im należytych warunków bytowych.

Pamiętajmy też, że zgodnie z art. 210 kodeksu karnego: to wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Norma prawna wynikająca z ww. artykułu chroni seniorów przed zawinionym zaniedbaniem ze strony osób obowiązanych do troszczenia się o nich. Troska ta wyraża się właśnie m. in. w świadczeniach alimentacyjnych opisanych powyżej. Należy też wspomnieć o sytuacji odmiennej, kiedy osoby starsze stają się obiektami natarczywych drwin, czy przemocy w rodzinie. Jako seniorzy często nie mają siły lub odwagi, aby przeciwstawić się takim karygodnym zachowaniom. Co więcej, bariera wstydu oraz związania ze sprawcą więzami rodzinnymi skutecznie zamyka Im usta. Pamiętajmy jednak: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 207 k.k.). Dlatego nie pozostawajmy obojętni i reagujmy na każde okoliczności, które mogą świadczyć o znęcaniu się nad osobami starszymi w naszym otoczeniu.

Najważniejsze przepisy:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
http://prawo.sejm.gov.pl